• དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཆིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཆན་ལུང་གི་དུས་སུ་བསྒྲིགས་པའི་མིང་མཛོད་ཆེན་མོ《རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་སྐད་ལྔ་ཤན་སྦྱར་གྱི་མཉྫུའི་སྐད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་》ལས་རྒྱ་བོད་སྐད་གཉིས་ཟུར་དུ་བཏོན་པ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་བསྡུས་ནས་སློབ་སྦྱོང་གི་དཔྱད་གཞིར་ཕུལ་བའོ།...

  2021-04-16 09:11:57 ལྷ་ས་བོད་སྐད་ཡིག་གཞུང་ལས་ཁང་གི 225
 • དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཆིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཆན་ལུང་གི་དུས་སུ་བསྒྲིགས་པའི་མིང་མཛོད་ཆེན་མོ《རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་སྐད་ལྔ་ཤན་སྦྱར་གྱི་མཉྫུའི་སྐད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་》ལས་རྒྱ་བོད་སྐད་གཉིས་ཟུར་དུ་བཏོན་པ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་བསྡུས་ནས་སློབ་སྦྱོང་གི་དཔྱད་གཞིར་ཕུལ་བའོ།...

  2021-04-12 09:44:16 ལྷ་ས་བོད་སྐད་ཡིག་གཞུང་ལས་ཁང་གི 287
 • དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཆིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཆན་ལུང་གི་དུས་སུ་བསྒྲིགས་པའི་མིང་མཛོད་ཆེན་མོ《རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་སྐད་ལྔ་ཤན་སྦྱར་གྱི་མཉྫུའི་སྐད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་》ལས་རྒྱ་བོད་སྐད་གཉིས་ཟུར་དུ་བཏོན་པ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་བསྡུས་ནས་སློབ་སྦྱོང་གི་དཔྱད་གཞིར་ཕུལ་བའོ། ...

  2021-03-31 14:59:49 ལྷ་ས་བོད་སྐད་ཡིག་གཞུང་ལས་ཁང་གི 861
 • ༄༅།། མེ་ཏོག་གི་མིང་རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར།

  དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཆིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཆན་ལུང་གི་དུས་སུ་བསྒྲིགས་པའི་མཉྫུ་དང་བོད།སོག་པོ།ཡུ་གུར།རྒྱ་བཅས་ཡིག་རིགས་ལྔ་ཤན་སྦྱར་གྱི་མིང་མཛོད་ཆེན་མོ《རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་སྐད་ལྔ་ཤན་སྦྱར་གྱི་མཉྫུའི་སྐད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་》ལས་རྒྱ་བོད་སྐད་གཉིས་ཟུར་དུ་བཏོན་པ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་བསྡུས་པའོ།...

  2021-03-23 10:02:47 ལྷ་ས་བོད་སྐད་ཡིག་གཞུང་ལས་ཁང་། 595
 • དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཆིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཆན་ལུང་གི་དུས་སུ་བསྒྲིགས་པའི་མཉྫུ་དང་བོད།སོག་པོ།ཡུ་གུར།རྒྱ་བཅས་ཡིག་རིགས་ལྔ་ཤན་སྦྱར་གྱི་མིང་མཛོད་ཆེན་མོ《རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་སྐད་ལྔ་ཤན་སྦྱར་གྱི་མཉྫུའི་སྐད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་》ལས་རྒྱ་བོད་སྐད་གཉིས་ཟུར་དུ་བཏོན་པ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་བསྡུས་པའོ།...

  2021-03-22 09:20:35 《རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་སྐད་ལྔ་ཤན་སྦ 369
 • དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཆིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཆན་ལུང་གི་དུས་སུ་བསྒྲིགས་པའི་མཉྫུ་དང་བོད།སོག་པོ།ཡུ་གུར།རྒྱ་བཅས་ཡིག་རིགས་ལྔ་ཤན་སྦྱར་གྱི་མིང་མཛོད་ཆེན་མོ《རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་སྐད་ལྔ་ཤན་སྦྱར་གྱི་མཉྫུའི་སྐད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་》ལས་རྒྱ་བོད་སྐད་གཉིས་ཟུར་དུ་བཏོན་པ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་བསྡུས་པའོ།...

  2021-03-15 15:35:00 ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་བོད་སྐད་ཡིག་གཞུ 527
 • གློག་རྡུལ་དཔེ་གཟིགས《རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད》ཞེས་པ་ནི་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གསར་བྱུང་རྒྱུན་བ...

  2010-12-14 15:31:00 མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། 4711

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།:0974-8512858

འཕྲིན་སྐུར་ཡིག་ཟམ།:amdotibet@163.com

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཞོགས་ཟེར།