• མངའ་རིས་རྫོང་ཁག་གི་མིང་གི་བྱུང་བ།

  སྤུ་ཧྲེང་ཞེས་པ་འདི་ནི་ཞང་ཞུང་གི་སྐད་ཡིན་ཞིང་།སྤུ་ནི་གངས་དང་།ཧྲེང་ནི་རི་ཡིན་པས་ཡུལ་དེར་གངས་རིས་བསྐོར་ཡོད་སྟབས་གངས་རིའི་དོན་ཞེས...

  2020-10-13 མི་གསལ། 123
 • སྟོབས་འབར་ཡུལ་མའི་སྡོད་ཁང་ནི་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་མཇོ་སྒང་རྫོང་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའི་གྲོག་རོང་འགྲམ་གྱི་སྟོབས་འབར་ཤང་ནང་ཁོངས...

  2020-08-28 མི་གསལ། 79
 • ཞོ་སྟོན་ལ་ལྷ་མོའི་དུས་ཆེན་ཞེས་ཀྱང་འབོད་སྲོལ་ཡོད་པ་ནི་དོན་དང་ཡོངས་སུ་འཚམ་པ་ཞིག་རེད།དེ་ཡང་།ལྷ་མོའི་ཆེས་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་གཞ...

  2020-08-20 མི་གསལ། 138
 • ཉེ་ཆར།མདོ་སྨད་གཅན་ཚ་རྐ་ཕུག་ཡ་མཁར་ཚོ་བའི་དྲུག་པའི་ཀླུ་རོལ་དུས་ཆེན་དེ་དུས་ཡུན་ཉིན་ལྔ་ལྷག་རིང་གི་ལྷ་འབེབས་ལྷ་རྩེད་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་བྱ...

  2020-08-19 བསོད་རྡོ། 223
 • 2020ལོའི་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་གི་དྲུག་པའི་ཀླུ་རོལ་ཡུལ་སྐོར་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་དེ།སྟོན་ཟླ་བརྒྱད་པའི་དུས་བཟང་དང་བསྟུན་ནས་རྟ་མཆོག་གི...

  2020-08-10 དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་། 90
 • ༄༅།།ལྷོ་ཁ་འཕྱོངས་རྒྱས་གར་བྲོ་སྤུན་བདུན་པའི་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར།

  ལྷོ་ཁ་འཕྱོངས་རྒྱས་གར་བྲོ་སྤུན་བདུན་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར་ནི་འབག་དཀར་པོའི་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་མ

  2020-07-22 མི་གསལ། 73
 • གྲུབ་རྒྱལ་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༩༥༩ལོའི་གོང་ནས་འཕན་ཡུལ་གྲུབ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་ཞོལ་པ་ཞེས་གཅིག་པུ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་ར...

  2020-07-10 བསོད་ནམས་ཆོས་དར། 75
 • ༄༅།།ཡར་ལུང་བཀྲ་ཤིས་ཞོལ་པའི་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར། 

  ​​​​​​​དེ་ཡང་སྙན་གྲགས་སྔར་ནས་ཁྱབ་པའི་བོད་ཀྱི་ལྷ་མོའི་ཡ་གྱལ་ཡར་ཀླུང་བཀྲ་ཤིས་ཞོལ་པ་ནི་འབག་དཀར་པོའི་ལྷ་མོའི་ཕུལ་བྱུང་གི་འཁྲབ་གཞུ...

  2020-07-06 མི་གསལ། 91
 • མཚོ་སྟོད་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་ནི་སྤྱི་ལོ༡༩༥༩ལོའི་གོང་ནས་ཡོད་པའི་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༡༩༥༩ལོར་སླེབས་སྐབས་ལྷ་མོའི་དགེ་རྒན་མི་ཐོག་གསུ...

  2020-07-01 མི་གསལ། 61
 • གཟུགས་འདས་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་རྒྱུན་འཛིན་ལ་ཤུགས་སྣོན་བྱེད་ཆེད།སྤྱི་ལོ2016ལོར།མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་གཟུགས་འདས་ཤུལ་བཞག་རིག་གན...

  2020-06-24 བསོད་རྡོ།  111
 • ༄༅།།ལྷོ་ཁ་འཕྱོངས་རྒྱས་གར་བྲོ་སྤུན་བདུན་པའི་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར།

  ལྷོ་ཁ་འཕྱོངས་རྒྱས་གར་བྲོ་སྤུན་བདུན་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར་ནི་འབག་དཀར་པོའི་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར་ཞིག་ཡིན་ལ།དེར་ལོ་ངོ་༦༠༠ལྷག་ཙམ་གྱི...

  2020-06-22 མི་གསལ། 117
 • གུ་གེའི་ཤོན་ལ་ཤོན་ཆེན་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ཡོད་དེ།ཤོན་གྱིས་གུས་སྲོལ་མཛད་སྒོར་དུས་ཚོད་དང་ས་གནས།ཞབས་བྲོ་བ།གྱོན་ཆས་དང་བཅས་པ་དམིགས་བསལ་གྱི...

  2020-06-18 མི་གསལ། 164
 • བོད་སྟོད་པའི་ཤོན་འཁྲབ་པ་ལ་གཏན་ཁེལ་གྱི་དུས་ཚོད་དང་།ས་གནས་སོགས་ཡོད།འབྲི་གུང་སྤྲུལ་སྐུ་གདན་ས་ལ་འགོད་སྐབས་དང་།དགོན་པའི་རབ་གནས་སོག...

  2020-06-08 མི་གསལ། 74
 • ༄༅།།གཞིས་ཀ་རྩེ་རིན་སྤུངས་རྒྱལ་མཁར་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར། 

  དེའང་རྒྱལ་མཁར་ལྷ་མོ་ནི་འབག་སྔོན་པོའི་ལྷ་མོའི་འཁྲབ་གཞུང་ཁྲོད་ཀྱི་གལ་ཆེའི་ཡ་གྱལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་རིན་སྤུངས་རྫོང་...

  2020-06-05 མི་གསལ། 214
 • ༄༅།།དྲུག་གཅིག་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན།

  སྤྱི་ཟླ༦པའི་ཚེས༡ཉིན།སྤྱི་ལོ༡༩༣༡ལོར་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུངསྤྱི་ཟླ༦པའི་ཚེས༡ཉིན།སྤྱི་ལོ༡༩༣༡ལོར་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་ཟླ༤བའི་ཚེས༤ཉིན་བྱི...

  2020-06-01 མི་གསལ། 246
དེ་ལསབམང་།

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།:0974-8512858

འཕྲིན་སྐུར་ཡིག་ཟམ།:amdotibet@163.com

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཞོགས་ཟེར།