ཨ་སྐྱབས་དར་རྒྱས་ཀྱི་བརྩམས་སྒྲུང་གསར་པ་གཉིས་ཆེད་བཀོད།

ཨ་སྐྱབས་དར་རྒྱས་ཀྱི་བརྩམས་སྒྲུང་གསར་པ་གཉིས་ཆེད་བཀོད།

རྒྱ་གླིང་གི་སྐོར་རོབ་ཙམ་བཤད་པ།

རྒྱ་གླིང་གི་སྐོར་རོབ་ཙམ་བཤད་པ།

ཁྱུང་གི་མཚོན་དོན་ལ་དཔྱད་པ།

ཁྱུང་གི་མཚོན་དོན་ལ་དཔྱད་པ།

རྒྱལ་མོ་རོང་གི་རོང་གཏམ།

རྒྱལ་མོ་རོང་གི་རོང་གཏམ།

བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་བསྙེན་རྫོགས་སྐབས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གི་ཧ་ཤང་གཉ

བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་བསྙེན་རྫོགས་སྐབས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གི་ཧ་ཤང་གཉ

ལེ་ཚན་གསར་སྤེལ།

ལེ་ཚན་འདིའི་གསར་སྤེལ་ནང་དོན། img

ཏུན་ཧོང་བོད་ཡིག་གི་བྲིས་རྙིང་《ལིང་ཀ་མཁན་ཕོ་ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] ཏུན་ཧོང་བོད་ཡིག་གི་བྲིས་རྙིང་《ལིང་ཀ་མཁན་ཕོ་དང་སློབ་མའི་མདོར་》དཔྱད་པ། 2019-07-15

 ༄༅།། རྭ་རྒྱའི་བཀའ་འགྱུར་མཚལ་པར་ཅན་གྱི་མ་དཔེ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] རྭ་རྒྱའི་བཀའ་འགྱུར་མཚལ་པར་ཅན་གྱི་མ་དཔེ་གསར་རྙེད་བྱུང་བའི་སྐོར། 2019-07-09

༄༅།།བོད་བཙན་པོས་མགར་ཚང་ལ་བཀྱོན་ཇི་ལྟར་ཕབ་པའི [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] བོད་བཙན་པོས་མགར་ཚང་ལ་བཀྱོན་ཇི་ལྟར་ཕབ་པའི་རྐྱེན་ལ་དཔྱད་པ། 2019-07-05

བོད་ཡུལ་ལ་བསྔགས་པ། [གནའ་རབས་བརྩམས་ཆོས།] བོད་ཡུལ་ལ་བསྔགས་པ། 2019-07-03

༄༅།། བོད་ཡུལ་ཤར་མཐའི་ཕྲོམ་མིའི་རིགས་རུས་ལ་ཐོ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] ༄༅།། བོད་ཡུལ་ཤར་མཐའི་ཕྲོམ་མིའི་རིགས་རུས་ལ་ཐོག་མར་དཔྱད་པ། 2019-07-02

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་བྲུ་ཤ་ལ་དཔྱད་པ། [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་བྲུ་ཤ་ལ་དཔྱད་པ། 2019-07-01

ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིག་P.T.1288ལས་བྱུང་བའི་གནག་ལིང [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] ཏུན་ཧོང་གཏེར་ཡིག་ལས་གནག་ལིངས་བཏབ་ཅེས་པའི་གོ་དོན། 2019-06-27

བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་གྱི་འཁྲུངས་གཞིས་སྐོར་ལ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་གྱི་འཁྲུངས་གཞིས་སྐོར་ལ་བསྐྱར་དཔྱད། 2019-06-26

དམུ་ཆུའི་གསང་སྨན་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གཞུང་སྐོར་ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] དམུ་ཆུའི་གསང་སྨན་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གཞུང་སྐོར་གླེང་བ། 2019-06-25

ལོ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ཡིག་སྒྱུར་དགོངས [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] ལོ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ཡིག་སྒྱུར་དགོངས་པའི་སྐོར། 2019-06-17

རྒྱལ་བུ་ས་ནུའི་ངོ་མཚར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གསང་བ་བརྟ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] རྒྱལ་བུ་ས་ནུའི་ངོ་མཚར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གསང་བ་བརྟོལ་བ། 2019-06-11

སྙིང་མོ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའི་སྒྲུང་གཏམ《བྲོ [དེང་རབས་བརྩམས་ཆོས།] སྙིང་མོ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའི་སྒྲུང་གཏམ《བྲོ་རྒན་མ》། 2019-05-31

བོད་ཀྱི་གནའ་ཡིག་ལས་གི་གུ་ཕྱིར་ལོག་ཅན་གྱི་འབྲ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] བོད་ཀྱི་གནའ་ཡིག་ལས་གི་གུ་ཕྱིར་ལོག་ཅན་གྱི་འབྲི་རྒྱུན། 2019-05-31

༄༅།། རི་བོང་ཁ་ཤོ། [དམངས་ཁྲོད་རྩོམ་རིག] ༄༅།། རི་བོང་ཁ་ཤོ། 2019-05-29

མུ་ལེ་རྒྱལ་པོའི་ཆབ་སྲིད་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྱད་ཆོས་ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] མུ་ལེ་རྒྱལ་པོའི་ཆབ་སྲིད་སྒྲིག་གཞིའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་ཐོག་མར་དཔྱད་པ། 2019-05-28

འཕྱོང་རྒྱས་སྟག་རྩེའི་ཟམ་སྣེའི་རྡོ་རིང་དང་འབྲ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] འཕྱོང་རྒྱས་སྟག་རྩེའི་ཟམ་སྣེའི་རྡོ་རིང་དང་འབྲེལ་བའི་དོགས་གཞི་འགའ། 2019-05-24

གསར་དུ་བསྣན་པའི་ཡི་གེ་“ཧྥ་”ཞེས་པ་ལས་འཕྲོས་ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] གསར་བསྣན་ཡི་གེ“ཧྥ”ཞེས་པ་ལས་འཕྲོས་པའི་སྒྲ་སྒྱུར་གྱི་བསམ་གཞིག 2019-05-22

༄༅།།ཁམས་ཕྱོགས་ལི་ཐང་རྫོང་བཞག་མ་ཐང་དགེ་ལྡན་བཤ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] ལི་ཐང་བཞག་མ་ཐང་དགེ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་གླིང་གི་བྲག་ཕུག་ཏུ་རྙེད་པའི་ཡིག་རྙིང་། 2019-05-20

བོད་དུ་སྐྱེས་ས་རིགས་རུས་མཐོ་དམན་དང་གཙང་བཙོག་ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] སྐྱེས་ས་རིགས་རུས་མཐོ་དམན་དང་གཙང་བཙོག་སྨྲ་བའི་ལྟ་བ་དར་ཚུལ། 2019-05-15

༄༅།། ལོ་ཙཱའི་གཞུང་ལུགས་གསར་འགྲེལ། [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] ༄༅།། ལོ་ཙཱའི་གཞུང་ལུགས་གསར་འགྲེལ། 2019-05-14

མིང་ཚིག་འགའ་ཞིག་གི་རྒྱ་བོད་ཡིག་སྒྱུར་སྐོར་གླ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] མིང་ཚིག་འགའ་ཞིག་གི་རྒྱ་བོད་ཡིག་སྒྱུར་སྐོར་གླེང་བ། 2019-05-13

ཨམ་སྐད་ལས་རྗེས་འཇུག་བཅུ་པོ་རྣམ་དབྱེ་དང་ཚིག་ཕ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] རྗེས་འཇུག་བཅུ་པོ་རྣམ་དབྱེ་དང་ཚིག་ཕྲད་འགའི་དོན་ལ་འཇུག་ཚུལ། 2019-05-10

༄༅།། ལོ་ཙཱའི་གཞུང་ལུགས་གསར་འགྲེལ། [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] ༄༅།། ལོ་ཙཱའི་གཞུང་ལུགས་གསར་འགྲེལ། 2019-05-08

མདོ་ཁམས་ཀྱི་དགོན་པ་ཁ་ཤས་དགེ་ལུགས་པར་ཇི་ལྟར་འ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] མདོ་ཁམས་ཀྱི་དགོན་པ་ཁ་ཤས་དགེ་ལུགས་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཚུལ། 2019-05-07

༄༅། ། བོད་ཀྱི་གདན་ས་གསུམ་གྱི་གྲྭ་རྡོབ་ཀ་པ་ཞེ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] ༄༅། ། བོད་ཀྱི་གདན་ས་གསུམ་གྱི་གྲྭ་རྡོབ་ཀ་པ་ཞེས་པའི་སྐོར། 2019-05-06

 ༄༅།། 《བེེ་རོའི་རྣམ་ཐར་འདྲ་འབག་ཆེན་མོ་》ཡི་ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] 《བེེ་རོའི་རྣམ་ཐར་འདྲ་འབག་ཆེན་མོ་》ཡི་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞིའི་རིན་ཐང། 2019-05-05

མཁས་དབང་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ད [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] མཁས་དབང་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དང་མཛད་རྗེས། 2019-04-30

སྙིང་མོ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའི་སྒྲུང་རྩོམ《བཀ [དེང་རབས་བརྩམས་ཆོས།] སྙིང་མོ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའི་སྒྲུང་རྩོམ《བཀྲེས་སྐོམ་སྒྱུ་རྩལ་པ》། 2019-04-28

མཚོ་སྔོན་ས་ཁུལ་གྱི་ཟངས་ཆས་དུས་རབས་ཀྱི་ཁ་རུབ་ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] མཚོ་སྔོན་ས་ཁུལ་གྱི་ཟངས་ཆས་དུས་རབས་ཀྱི་ཁ་རུབ་རིག་གནས་སྐོར། 2019-04-25

 ༄༅།། ཞྭ་ལྷ་ཁང་གི་རྡོ་རིང་འབྱུང་ས་དང་དཔྱད་འབ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] ཞྭ་ལྷ་ཁང་གི་རྡོ་རིང་འབྱུང་ས་དང་དཔྱད་འབྲས་ཀྱི་འཁྲུལ་པ་འགའ། 2019-04-22

བོད་ཡིག་གནའ་དཔེ་དག་སྒྲིག་དང་པར་ཞུས་བྱེད་སྐབས [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] གནའ་དཔེ་དག་སྒྲིག་དང་པར་ཞུས་བྱེད་སྐབས་ཕྲད་པའི་གནད་དོན། 2019-04-12

མི་རིགས་རྩོམ་རིག་ལས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་ཚད་ག [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] མི་རིགས་རྩོམ་རིག་ལས་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་ཚད་གཞིའི་སྐོར། 2019-04-10

༄༅།། ལྷ་སའི་གྲིབ་རྫོང་བཙན་གྱི་སྐོར་རགས་ཙམ་གླ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] ༄༅།། ལྷ་སའི་གྲིབ་རྫོང་བཙན་གྱི་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ། 2019-04-09

ཕྱཱ་བ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེའི་སློ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] ཕྱཱ་བ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེས་དགོན་སྡེའི་སློབ་གཉེར་ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་སྐོར། 2019-04-08

མངའ་རིས་སྤུ་རངས་འཁོར་ཆགས་ཁུལ་གྱི་ཞིང་ལས་དང་འ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] སྤུ་རངས་འཁོར་ཆགས་ཁུལ་གྱི་ཞིང་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོ་ག་སྐོར། 2019-04-03

མངའ་རིས་ཤོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་རིག་གནས་རིན་ཐང་སྐ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] མངའ་རིས་ཤོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་རིག་གནས་རིན་ཐང་སྐོར། 2019-04-02

བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་སློབ་གསོའི་སྐོར་ནས་གླེང་བ། [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་སློབ་གསོའི་སྐོར་ནས་གླེང་བ། 2019-04-01

མཚོ་སྔོན་གཏེར་ལམ་རྫོང་གི་བོད་བཙན་པོའི་དུས་ཀྱ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] གཏེར་ལམ་རྫོང་གི་བཙན་པོའི་དུས་ཀྱི་བང་སོ་ཨང་གསུམ་པའི་རྡོ་རིང་ཡི་གེ 2019-03-28

བསླབ་ཚན་དང་བསླབ་གཞི་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་བརྡ་དེ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] བསླབ་ཚན་དང་བསླབ་གཞི་ཞེས་ཐ་སྙད་ཀྱི་བརྡ་དེད་དང་བོད་འགྱུར། 2019-03-27

བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལས་དཔེ་ཆོས་ཀྱི་དར་རྒུད་འཕེལ [རྩོམ་རིག་དཔྱད་བརྗོད།] བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལས་དཔེ་ཆོས་ཀྱི་དར་རྒུད་འཕེལ་གསུམ་སྐོར། 2019-03-26