• ལྔ་པའི་ཚེས་ལྔའི་དུས་ཆེན་ལ་སྦྲང་དམར་མོག་མོག་བཟོ་སྲོལ།

  ལྔ་པའི་ཚེས་ལྔའི་དུས་ཆེན་ལ་སྦྲང་དམར་མོག་མོག་བཟོ་སྲོལ།ངའི་ཕ་ཡུལ་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེ

  2021-08-13 མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། 105
 • ༄༅།།ཇོ་བོ་རྣམ་པ་བརྒྱད།

  2021-05-31 མི་གསལ། 1019
 •    ཨ་མདོའི་ཆེས་སྔ་གྲས་ཀྱི་རྟེན་རྙིང་བྱིན་རླབས་ཅན་མཆོད་རྟེན་དྲིལ་གསིལ་མ་ནི།མདོ་སྨད་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ལ་རྫོང་ལྔ་ཡོད...

  2021-05-21 ཚེ་ལོ་ཐར། 718
 • སྡེ་འདི་ནི་ཁྲི་ཀ་རྫོང་སྲིད་ནས་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་སྤྱི་ལེ་བདུན་གྱི་མཚམས།དེང་གི་སྤྱང་ཚང་མ་སྡེ་བའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་དགེ་ལུགས་པའི་སྒྲུབ་སྡ...

  2021-05-20 ཚེ་ལོ་ཐར། 969
 •  སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་ཁྲི་ཀ་རྫོང་མཁར་ནས་ནུབ་བྱང་དུ་སྤྱི་ལེ་ང་གསུམ་ཡོད་པའི་ཆུ་ནག་སྡེ་བའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇམ་དབྱངས་ཐང་དུ་ཆགས་ཡོད།གྲུ...

  2021-05-19 ཚེ་ལོ་ཐར། 961
 •  ཆོས་སྡེ་འདི་ནི་འཕྲང་དམར་གྲོང་བརྡལ་བྱང་ཤར་གྱི་འགག་བཟའི་ཡུལ་ཚོར་ཡོད་ལ་ཡོངས་གྲགས་སུ་འགག་བཟའི་གྲྭ་ཚང་ཟེར་ཞིང་།གྲུབ་མཐའ་རི་བོ་དགེ...

  2021-05-17 ཚེ་ལོ་ཐར། 960
 • སྡེ་འདི་ནི་ཁྲི་ཀ་རྫོང་མཁར་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས་སུ་སྤྱི་ལེ་བཅུ་ལྷག་གི་ཆོད་པས་རྡོ་རིས་ཚང་ཞེས་པའི་སྡེ་དེར་ཆགས་ཡོད་ཅིང་།གྲུབ་མཐའ་ནི་ག...

  2021-05-11 ཚེ་ལོ་ཐར། 992
 •  སྒྲུབ་སྡེ་འདི་ནི་ཁྲི་ཀ་རྫོང་མཁར་ནས་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་དགུས་ཆོད་པའི་གནས་མཆོག་ཨ་མྱེས་སྲིན་པོའི་གནས་རི་སྟེ།རི་རྒྱལ་ལྷུན་...

  2021-05-10 ཚེ་ལོ་ཐར། 742
 •  ཆོས་སྡེ་འདི་ནི་ཁྲི་ཀ་རྫོང་མཁར་ནས་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་གསུམ་གྱིས་ཆོད་པའི་སར།གོང་བ་སྡེ་བར་ཆགས་ཡོད་ལ་དཔལ་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི...

  2021-05-08 ཚེ་ལོ་ཐར། 1193
 • དགོན་སྡེ་འདི་ནི་ཁྲི་ཀ་རྫོང་མཁར་ནས་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་གཉིས་ཀྱིས་ཆོད་པའི་སར།ར་རྒན་སྡེ་བའི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཆགས་ཡོད་པའི་དགེ་ལུག...

  2021-05-07 ཚེ་ལོ་ཐར། 1064
 • སྡེ་འདི་ནི་ཁྲི་ཀ་རྫོང་མཁར་ནས་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་གཉིས་ཀྱིས་ཆོད་པའི་སའི་ཆ་སྟེ་ཅོག་རོང་སྡེ་བར་ཆགས་ཡོད་ལ་དཔལ་རི་བོ་དགེ་ལུགས...

  2021-04-29 ཚེ་ལོ་ཐར། 1075
 • སྡེ་འདི་ནི་ཁྲི་ཀའི་རྒྱ་མཁར་ནས་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་སྤྱི་ལེ་བཅུ་དྲུག་གིས་ཆོད་པའི་བ་ཀྱཱ་སྡེ་བའི་སའི་ཆ་རུ་ཤཱཀྱའི་མཆོད་རྟེན་ཁུག་ཞེས་པའི་གནས...

  2021-04-28 ཚེ་ལོ་ཐར། 1072
 • སྡེ་འདི་ནི་ཁྲི་ཀའི་རྒྱ་མཁར་ནས་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་སྤྱི་ལེ་བཅུ་དྲུག་གིས་ཆོད་པའི་བ་ཀྱཱ་སྡེ་བའི་སའི་ཆ་རུ་ཤཱཀྱའི་མཆོད་རྟེན་ཁུག་ཞེས་པའི་གནས...

  2021-04-22 ཚེ་ལོ་ཐར། 1025
 •  མདོ་སྨད་ཁྲི་ཀའི་རི་ཁྲོད་པའི་སྡེ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་ནི།རི་ཁྲོད་དབང་བོ་རྗེ་གསེར་ཁང་བ་མཆོག་ནས་བརྒྱུད་པའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་...

  2021-04-21 ཚེ་ལོ་ཐར། 1062
 • ཧོར་ཀྱཱའི་གྲྭ་ཚང་བསམ་གཏན་དགའ་ལྡན་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་བཞུགས་སོ།

  2021-04-20 ཚེ་ལོ་ཐར། 1086
དེ་ལས་མང་།

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།:0974-8512858

འཕྲིན་སྐུར་ཡིག་ཟམ།:amdotibet@163.com

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཞོགས་ཟེར།