• རིན་ཆེན་ཕལ་བར་མི་བཞུ་བཞུ་ཁམས་གཉིས་གསུངས་ཡོད་པའི་དང་པོ་བཞུ་བའི་ཁམས་ཀྱི་ནུས་པ་བསྟན་པ་ནི།དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལས།གསེར་གྱིས་ཚེ་རིང་རྒ...

  2020-05-19 མི་གསལ། 28
 • སྤྱི་ཟླ4པའི་ཚེས23ཉིན།མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་འོགའབའ་རྫོང་བོད་སྨན་ཁང་གིས་རཏྣ་བསམ་འཕེལ་དང་རིན...

  2020-05-13 འབའ་རྫོང་བོད་སྨན་ཁང་། 197
 • བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གསོ་བ་རིག་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཞིག་ཡིན།དེའི་རིག་གཞུང་མཛུབ་སྟོན་འོག་བྱུང་བའི་བོད་སྨ...

  2020-04-29 མི་གསལ། 72
 • ༄༅།།བོད་སྨན་བྱུ་དམར་བདུན་ཅུའི་སྨན་སྦྱོར།

  བྱུ་དམར་བདུན་ཅུའི་སྨན་སྦྱོར་འདི་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སྨན་སྦྱོར་གྱི་སྐྱེད་ཚལ་ཁྲོད་བཀྲག་མདངས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་མེ་ཏོག་རྐང་གཅིག་སྟེ།ལོ་...

  2020-04-24 མི་གསལ། 31
 • གཡུ་ཐོག་རྙིང་མའི་རྣམ་ཐར་བཀའ་རྒྱ་མ་ལས།།དྲེག་མེད་བྱམས་པའི་སེམས་ཀྱིས་ནད་པ་བསྐོར།།ངལ་དུབ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་ནད་པ་བསྐོར།།ཕྱོགས་ཆ་ཉེ་རིང...

  2020-04-22 མི་གསལ། 56
 • ལུས་ཀྱི་ནད་གཏིང་མ་ལོན་པ་རྣམས་ལུས་ཀྱི་ཕྱིའི་པགས་པ་ནས་རིམ་བཞིན་ཤ་རུས་སོགས་ནང་དུ་ཚ་བསིལ་གྱི་སྨན་ནུས་རྒྱས་པར་བྱས་ཏེ།ནད་ཚ་གྲང་གི་འ...

  2020-04-21 མི་གསལ། 35
 • དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་ཀྱི་རྒྱུ།།ལྷ་ཁང་རྙིང་བ་དག་ཏུ་གཅིག་མི་ཉལ།།སྒོར་མི་ཉལ་ཏེ་སྲང་མདོར་སྤང་།།ས་བདག་ཡོད་པའི་མཚོ་དང་ནི།།ན་གཉན་ཆུ་མིག...

  2020-04-13 མི་གསལ། 118
 • ལྷ་ས་བྱང་ལུགས་གསོ་རིག་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལུགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།དངུལ་ཆུ་བཙོ་ཐལ་གྱི་བཟོ་རྩལ་དང་རིན་ཆེན་གྲང་སྦྱོར་ཆེན་མོའི་ས...

  2020-04-09 མི་གསལ། 94
 • ༄༅། །བོད་སྨན་མུ་ཏིག་བདུན་ཅུའི་སྨན་སྦྱོར་ལག་རྩལ།

  བོད་སྨན་རིན་ཆེན་མུ་ཏིག་བདུན་ཅུའི་སྨན་སྦྱོར་འདི་ནི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཉིང་བཅུད་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད...

  2020-03-25 མི་གསལ། 90
 • བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ལས་བདེ་ཐང་གི་ངོས་འཛིན་ཐད་གསལ་བོ་ཞིག་བཤད་དགོས་ན།ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བརྗོད་བྱ་ཡང་ན་མཐར་ཐུག་གི་དགོང...

  2020-03-11 བདུད་ལྷ་བྱམས། 111
 • བདུད་རྩི་ལྔ་ལུམས་ནི་དཔྱད་ལྔའི་ནང་ཚན་གྱི་འཇམ་དཔྱད་ཀྱི་ལེའུ་གཅིག་ཡིན་ལ།དེར་འཇམ་དཔྱད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནས་ཐད་ཀར་སྤྱད་པར་བར...

  2020-03-03 སྐལ་བཟང་འཚོ། 102
 • གནའ་དུས་ནས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་འདི་ཉིད་གསོ་རིག་གཞན་གྱི་ཡངས་རྩེར་ཐོན་ཏེ་ལུས་ཕུང་གི་གྲུབ་ཚུལ་སོགས་ལ་རྒྱུས་ལོན་གཏིང་ཟབ་འདི་འདྲ་ཡོད་...

  2020-03-02 མི་གསལ། 131
 • སྤྱི་ལོ1643ལོར་འབྲས་སྤུངས་ཕོ་བྲང་ནུབ་མར་ཉི་ཐང་དྲུང་ཆེན་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་སློབ་དཔོན་དང་།བྱང་ངོས་པ་ནང་སོ་དར་རྒྱས་ནས་དོ་དམ་མཛད་པའི་...

  2020-02-28 མི་གསལ། 115
 • ནད་རིགས་གང་ཡང་རྒྱུ་རྐྱེན་མཚན་ཉིད་སོགས་ལ་བརྟག་ནས་ངོས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་གསོ་ཚུལ་ཁ་གསལ་ལ་ལག་ལེན་དུ་སྤྱོད་བདེ་བ་ཞིག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ར...

  2020-02-26 བསམ་འགྲུབ་རྒྱལ། 78
 • སྨན་པ་དང་མང་ཚོགས་སུ་ཡིན་རུང་།གཙང་སྦྲ་གཙོ་བོར་འཛིན་དགོས་པ་གཞི་ནས་གསལ་ཡོང་གི་འདུག།ནད་པར་ཕྱི་ལུས་ཀྱི་གཙང་སྦྲ་མེད་ན།ནད་དེ་ལ་གནོད་...

  2020-01-14 མི་གསལ། 64
དེ་ལསབམང་།

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།:0974-8512858

འཕྲིན་སྐུར་ཡིག་ཟམ།:amdotibet@163.com

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཞོགས་ཟེར།