༄༅།། ཉི་འཛིན་དང་ཟླ་འཛིན་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན།

རྩོམ་པ་པོ།:མི་གསལ། ཡོང་ཁུངས།:ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་བོད་སྐད་ཡིག་ཨུ་ལྷན། དུས་ཚོད།:2021-04-27 10:20:51 ཀློག་གྲངས།:
    ཉི་འཛིན་ནི་ཟླ་བའི་གོ་ལའི་འོད་དེ་ཉི་མ་དང་སའི་གོ་ལའི་དཀྱིལ་དུ་སླེབས་པ་དང་་གལ་སྲིད་དེ་གསུམ་དྲང་ཐིག་གཅིག་གི་ཐོག་སླེབས་ན། སའི་གོ་ལར་ཕོག་པའི་ཉི་མའི་འོད་དེ་ཟླ་བའི་གོ་ལས་བཀག་པས་རེད། ཟླ་བའི་གོ་ལའི་རྒྱབ་ཀྱི་གྲིབ་གཟུགས་ནག་པོ་དེ་སའི་གོ་ལའི་སྟེང་ལ་ཕོག་སྐབས་ཉི་འཛིན་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཐོན་གྱི་ཡོད། ཉི་འཛིན་ལ་ཉི་མ་རིལ་འཛིན་དང་། ཉི་མ་ཆ་འཛིན།  ཉི་མ་གདུབ་འཛིན། ཉི་མ་ཧྲིལ་འཛིན་བཅས་བཞི་རུ་དབྱེ་ཡོད་ལ། དེ་ནི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འོད་ཐད་ཀར་འཕྲོས་པའི་དཔེ་མཚོན་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག་རེད།
    ཟླ་འཛིན་ནི་ཉི་མ་དང་། སའི་གོ་ལ། ཟླ་བ་བཅས་དྲང་ཐིག་གཅིག་གི་སྟེང་གནས་སྐབས་ཟླ་བའི་གོ་ལའི་གྲིབ་གཟུགས་ཆ་ཤས་ལས་ཟླ་འཛིན་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཐོན་གྱི་ཡོད། ཟླ་བའི་གྲིབ་གཟུགས་སའི་གོ་ལར་ཕོག་པ་དེར་ཟླ་བ་ཆ་འཛིན་ཟེར་བ་དང་། ཟླ་བ་ཧྲིལ་པོའི་གྲིབ་གཟུགས་ཚང་མ་སའི་གོ་ལར་ཕོག་ན་ཟླ་བ་རིལ་འཛིན་ཟེར་གྱི་ཡོད།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
    暂无相关信息roking

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།:0974-8512858

འཕྲིན་སྐུར་ཡིག་ཟམ།:amdotibet@163.com

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཞོགས་ཟེར།