༄༅།། ཤིང་རིགས་ཀྱི་མིང་རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར།

རྩོམ་པ་པོ།:ལྷ་ས་བོད་སྐད་ཡིག་གཞུང་ལས་ཁང་གི ཡོང་ཁུངས།:ལྷ་ས་བོད་སྐད་ཡིག་གཞུང་ལས་ཁང་། དུས་ཚོད།:2021-03-31 14:59:49 ཀློག་གྲངས།:       གོང་གི་ནང་དོན་འདི་དག་ནི་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཆིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཆན་ལུང་གི་དུས་སུ་བསྒྲིགས་པའི་མཉྫུ་དང་བོད། སོག་པོ། ཡུ་གུར། རྒྱ་བཅས་ཡིག་རིགས་ལྔ་ཤན་སྦྱར་གྱི་མིང་མཛོད་ཆེན་མོ《རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་སྐད་ལྔ་ཤན་སྦྱར་གྱི་མཉྫུའི་སྐད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་》ལས་རྒྱ་བོད་སྐད་གཉིས་ཟུར་དུ་བཏོན་པ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་བསྡུས་ནས་སློབ་སྦྱོང་གི་དཔྱད་གཞིར་ཕུལ་བའོ། 
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
    暂无相关信息roking

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།:0974-8512858

འཕྲིན་སྐུར་ཡིག་ཟམ།:amdotibet@163.com

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཞོགས་ཟེར།