• སྟོབས་འབར་ཡུལ་མའི་སྡོད་ཁང་ནི་བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་མཇོ་སྒང་རྫོང་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུའི་གྲོག་རོང་འགྲམ་གྱི་སྟོབས་འབར་ཤང་ནང་ཁོངས་སུ་ཡོད།མི་རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་དང་།ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་མཛེས་ཉམས་ལྡན་པ།ནང་གི་རི་མོ་ཚགས་དམ་ཞིང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་། ...

  2020-08-28 09:21:55 མི་གསལ། 75
 • ཞོ་སྟོན་ལ་ལྷ་མོའི་དུས་ཆེན་ཞེས་ཀྱང་འབོད་སྲོལ་ཡོད་པ་ནི་དོན་དང་ཡོངས་སུ་འཚམ་པ་ཞིག་རེད།དེ་ཡང་།ལྷ་མོའི་ཆེས་ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་གཞས་མ་གཏམ་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཡ་གྱལ་བླ་མ་མ་ཎི་ཡིན་པར་གྲགས།...

  2020-08-20 09:55:13 མི་གསལ། 137
 • ༄༅།།ལྷོ་ཁ་འཕྱོངས་རྒྱས་གར་བྲོ་སྤུན་བདུན་པའི་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར།

  ལྷོ་ཁ་འཕྱོངས་རྒྱས་གར་བྲོ་སྤུན་བདུན་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར་ནི་འབག་དཀར་པོའི་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་མ...

  2020-07-22 10:47:59 མི་གསལ། 69
 • གྲུབ་རྒྱལ་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༩༥༩ལོའི་གོང་ནས་འཕན་ཡུལ་གྲུབ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་ཞོལ་པ་ཞེས་གཅིག་པུ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།སྐབས་དེར་ཁོང་ཚོའི་ཚོགས་པ་དེས་བཀྲ་ཤིས་ཞོལ་པ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་པ་ལས་ལྷ་མོ་དངོས་སུ་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་སྲོལ་མེད།...

  2020-07-10 10:32:20 བསོད་ནམས་ཆོས་དར། 67
 • ༄༅།།ཡར་ལུང་བཀྲ་ཤིས་ཞོལ་པའི་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར། 

  ​​​​​​​དེ་ཡང་སྙན་གྲགས་སྔར་ནས་ཁྱབ་པའི་བོད་ཀྱི་ལྷ་མོའི་ཡ་གྱལ་ཡར་ཀླུང་བཀྲ་ཤིས་ཞོལ་པ་ནི་འབག་དཀར་པོའི་ལྷ་མོའི་ཕུལ་བྱུང་གི་འཁྲབ་གཞུང་ཞིག་ཡིན།...

  2020-07-06 16:59:57 མི་གསལ། 83
 • མཚོ་སྟོད་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་ནི་སྤྱི་ལོ༡༩༥༩ལོའི་གོང་ནས་ཡོད་པའི་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༡༩༥༩ལོར་སླེབས་སྐབས་ལྷ་མོའི་དགེ་རྒན་མི་ཐོག་གསུམ་ཙམ་བརྒྱུད་པའི་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་རྙིང་གྲས་ཤིག་ཡིན།...

  2020-07-01 09:36:09 མི་གསལ། 57
 • གཟུགས་འདས་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་རྒྱུན་འཛིན་ལ་ཤུགས་སྣོན་བྱེད་ཆེད།སྤྱི་ལོ2016ལོར།མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་གཟུགས་འདས་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་རྟེན་བཙུགས།རྟེན་གཞི་འདི་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་གཟུགས་འདས་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་སའི་ཕ་ཁྱིམ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།རྟེན་གཞི་ཡིས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་པ་དང་བརྒྱུད་སྒྲོག་པ།ཐོན་སྐྱེད་པ།གསར་སྤེལ་མི་སྣ་བཅས་ལ་གསར་སྐྲུན་གྱི་བར་སྟོང་རིན་མེད་སྒོས་བསྐྲུན་ཡོད།...

  2020-06-24 09:38:14 བསོད་རྡོ།  98
 • ༄༅།།གཞིས་ཀ་རྩེ་རིན་སྤུངས་རྒྱལ་མཁར་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར། 

  དེའང་རྒྱལ་མཁར་ལྷ་མོ་ནི་འབག་སྔོན་པོའི་ལྷ་མོའི་འཁྲབ་གཞུང་ཁྲོད་ཀྱི་གལ་ཆེའི་ཡ་གྱལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་རིན་སྤུངས་རྫོང་རྒྱལ་མཁར་ཞེས་པའི་ལུང་ཤུར་དུ་ཡིན།...

  2020-06-05 10:02:55 མི་གསལ། 209
 • ༄༅།།གཞིས་ཀ་རྩེ་རྣམ་གླིང་ཤངས་པའི་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར།

  བོད་ཀྱི་ལྷ་མོའི་ཆེས་སྔ་ཤོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནི་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་གསར་གཏོད་གནང་བའི་དམངས་ཁྲོད་གཞས་མ་གཏམ་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཡ་གྱལ“བླ་མ་མ་ཎི”ཞེས་པ་ཡིན་ཞིང་།འདི་ལྟ་བུའི་དམངས་ཁྲོད་གཞས་མ་གཏམ་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་ནི་དམངས་གཞས་དང་སྒྲུང་གཏམ་གཉིས་ཀ་དང་མི་འདྲ་བའོ།།...

  2020-05-28 09:43:35 མི་གསལ། 92

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།:0974-8512858

འཕྲིན་སྐུར་ཡིག་ཟམ།:amdotibet@163.com

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཞོགས་ཟེར།