• ༄༅།།ཡར་ལུང་བཀྲ་ཤིས་ཞོལ་པའི་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར། 

  ​​​​​​​དེ་ཡང་སྙན་གྲགས་སྔར་ནས་ཁྱབ་པའི་བོད་ཀྱི་ལྷ་མོའི་ཡ་གྱལ་ཡར་ཀླུང་བཀྲ་ཤིས་ཞོལ་པ་ནི་འབག་དཀར་པོའི་ལྷ་མོའི་ཕུལ་བྱུང་གི་འཁྲབ་གཞུང་ཞིག་ཡིན།...

  2020-07-06 16:59:57 མི་གསལ། 18
 • མཚོ་སྟོད་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་ནི་སྤྱི་ལོ༡༩༥༩ལོའི་གོང་ནས་ཡོད་པའི་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༡༩༥༩ལོར་སླེབས་སྐབས་ལྷ་མོའི་དགེ་རྒན་མི་ཐོག་གསུམ་ཙམ་བརྒྱུད་པའི་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་རྙིང་གྲས་ཤིག་ཡིན།...

  2020-07-01 09:36:09 མི་གསལ། 29
 • གཟུགས་འདས་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་རྒྱུན་འཛིན་ལ་ཤུགས་སྣོན་བྱེད་ཆེད།སྤྱི་ལོ2016ལོར།མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་གཟུགས་འདས་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་རྟེན་བཙུགས།རྟེན་གཞི་འདི་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་གཟུགས་འདས་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་སའི་ཕ་ཁྱིམ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།རྟེན་གཞི་ཡིས་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་པ་དང་བརྒྱུད་སྒྲོག་པ།ཐོན་སྐྱེད་པ།གསར་སྤེལ་མི་སྣ་བཅས་ལ་གསར་སྐྲུན་གྱི་བར་སྟོང་རིན་མེད་སྒོས་བསྐྲུན་ཡོད།...

  2020-06-24 09:38:14 བསོད་རྡོ།  65
 • ༄༅།།གཞིས་ཀ་རྩེ་རིན་སྤུངས་རྒྱལ་མཁར་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར། 

  དེའང་རྒྱལ་མཁར་ལྷ་མོ་ནི་འབག་སྔོན་པོའི་ལྷ་མོའི་འཁྲབ་གཞུང་ཁྲོད་ཀྱི་གལ་ཆེའི་ཡ་གྱལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་རིན་སྤུངས་རྫོང་རྒྱལ་མཁར་ཞེས་པའི་ལུང་ཤུར་དུ་ཡིན།...

  2020-06-05 10:02:55 མི་གསལ། 144
 • ༄༅།།གཞིས་ཀ་རྩེ་རྣམ་གླིང་ཤངས་པའི་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར།

  བོད་ཀྱི་ལྷ་མོའི་ཆེས་སྔ་ཤོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནི་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་གསར་གཏོད་གནང་བའི་དམངས་ཁྲོད་གཞས་མ་གཏམ་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཡ་གྱལ“བླ་མ་མ་ཎི”ཞེས་པ་ཡིན་ཞིང་།འདི་ལྟ་བུའི་དམངས་ཁྲོད་གཞས་མ་གཏམ་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་ནི་དམངས་གཞས་དང་སྒྲུང་གཏམ་གཉིས་ཀ་དང་མི་འདྲ་བའོ།།...

  2020-05-28 09:43:35 མི་གསལ། 66
 • ༄༅།།གཞིས་ཀ་རྩེའི་གཅུང་པ་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར།

  གཅུང་པ་ལྷ་མོ་ནི་བོད་ཀྱི་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར་ནང་ནས་སྔ་ཤོས་དང་ཚབ་མཚོན་དུ་གྱུར་བ་ཞིག་ཡིན།ལྷ་མོ་ནི་འབག་སྔོན་པོས་གཙོར་བྱས་ལ།འབག་སྔོན་པོ་ནི་གཅུང་པ་ལྷ་མོ་བས་སྲོལ་འབྱེད་པའོ།།...

  2020-05-22 10:39:09 མི་གསལ། 65
 • རྒྱལ་ལྷ་ཁང་གི་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༩༥༩ལོའི་གོང་ནས་ཡོད་པའི་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ཞིང་སྐབས་དེའི་ལྷ་མོའི་དགེ་རྒན་ནི་དབང་འདུས་ལགས་དང་།བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་གཉིས་ཀྱིས་གནང་ནས་ལྷ་མོ་འགྲོ་བ་བཟང་མོའི་གཞུང་ཆ་ཚང་ཞིག་འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།...

  2020-05-15 10:37:23 མི་གསལ། 47
 • ༄༅༎སྲོལ་རྒྱུན་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར། 

  བོད་ཀྱི་ལྷ་མོ་ནི་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་ཟློས་གར་གྱི་གལ་ཆེའི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།དེའི་ནང་ལྷ་སའི་སྐྱོར་མོ་ལུང་དང་།གཞིས་ཀ་རྩེའི་གཅུང་པ།གཞིས་ཀ་རྩེའི་རྣམ་གླིང་གི་ཤངས་པ།གཞིས་ཀ་རྩེའི་རིན་སྤུངས་ཀྱི་རྒྱལ་མཁར།ལྷོ་ཁའི་ཡར་ཀླུང་བཀྲ་ཤིས་ཞོལ་པ།ལྷོ་ཁའི་འཕྱོང་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་བཀྲ་ཤིས་སྤུན་བདུན་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་མོའི་ཟློས་གར་ཚུད་ཡོད།...

  2020-05-07 09:13:38 མི་གསལ། 108
 • བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་རིག་པ་ནི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་རིག་གཞུང་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།ད་ལྟའི་བར་དུ་ལོ་ངོ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ལ།བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འཚོ་བའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་གསར་གཏོད་བྱས་པའི་གངས་ཅན་ཁྱད་ནོར་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།...

  2020-04-29 10:21:24 མི་གསལ། 198

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།:0974-8512858

འཕྲིན་སྐུར་ཡིག་ཟམ།:amdotibet@163.com

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཞོགས་ཟེར།